Aktuality

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd

25.06.2018

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá podporí výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd (ďalej len „výzva“).

Na predmetnú výzvu a projekty z nej financované bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 24 600 000 Eur. Hodnotenie projektov bude prebiehať v týchto termínoch:

 1. Termín prvého hodnotiaceho kola:          15.9.2018
 2. Termín druhého hodnotiaceho kola:        15.12.2018
 3. Termín ďalšieho hodnotiaceho kola:         v intervale 3 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

 • Obce;
 • združenia obcí;
 • vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 100% vlastné obcou;
 • právnické osoby opravené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 100% vlastné obcou.

Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne aglomerácie menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO Žitný ostrov - Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), vrátane obcí Veľké Dvorníky a Jahodná.

Oprávnená aktivita:

B. Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový, konkrétne s podaktivitou: Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytovaný na nasledovné hlavné aktivity projektu:

 1. Stoková sieť
  • výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača),
 2. Čistiareň odpadových vôd
  • výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.