Aktuality

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

09.02.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 7.2.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                           5 000 000 EUR
 • min. príspevok:                nestanovuje sa
 • max. príspevok:               750 000 EUR
 • COV projektu:                  nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR
 • intenzita pomoci:             95 % – 100 %

Termín predkladania žiadostí:

 • 1. kolo:                28.2.2023
 • 2. kolo:                31.3.2023

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy– ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy– obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy– subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:

Pre účely tejto výzvy sa výstavbou zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny rozumie výstavba fotovoltického zariadenia/fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie.

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:

Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje:

 • energetický audit, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná alebo
 • účelový energetický auditminimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy.

Podporené budú iba zariadenia:

 • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy
 • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

S výnimkou sprievodných hospodárskych činností v zmysle PPP č. 12 môžu byť výstupy projektu (najmä vyrobená elektrina) využívané výlučne iba na výkon nehospodárskych činností.

Podporené budú výlučne projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Predmetom jednej ŽoNFP môže byť iba jedno zariadenie. Jedným zariadením sa rozumie skupina/skupiny fotovoltických panelov, ktoré sú jedným bodom pripojené do distribučnej sústavy, resp. v prípade ostrovnej prevádzky na jednom fyzickom mieste realizácie projektu.

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.