Aktuality

Výzva na podporu nemocníc

14.02.2018

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 15.1.2018 vyhlásená výzva, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 40 000 000 EUR, pričom maximálny príspevok, o ktorý je možné požiadať, je 15 000 000 EUR. Hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v termínoch:

1.      Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:        15.3.2018

2.      Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:        31.5.2018

3.      Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola:        28.9.2018

Oprávnení žiadatelia:

Všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti (okrem žiadateľov, ktorým už bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP v rámci ŠC 2.1.3):

 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.

Oprávnené aktivity projektu:

 • vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 • výstavba nových budov,
 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Viac o podmienkach výzvy sa dozviete TU.