Aktuality

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

15.07.2020

Koncom júna vyhlásila Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Projekty budú spolufinancované z Nórskych grantov a je možné ich predkladať do 23. októbra 2020.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy v dvoch oblastiach, a to:

  • zelené inovácie v priemysle,
  • verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Žiadatelia môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo zeleň pre svoje prevádzky.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                          1 058 824 Eur
  • min. príspevok:                100 000 Eur
  • max. príspevok:               200 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

  • malé a stredné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku, ktoré boli zriadené minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty

Oprávnený partner:

  • akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra, ktorá efektívne prispieva k implementácii projektu

Oprávnené aktivity:

  • V oblasti Zelené inovácie v priemysle sa projektový grant môže zamerať na oblasti ako napr. obehová ekonomika, zelené IKT, nové inovatívne produkty, technológie a služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo nižším emisiám pri výrobe, nové riešenia, inteligentnú spoločnosť, čistú/obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie v oblasti dopravu.
  • V rámci Verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní budú podporené aktivity zamerané na prepojenosť v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a skvalitneniu života seniorov a zdravotne postihnutých ľudí žijúcich v domácom prostredí. Projektový grant môže byť nasmerovaný do oblastí ako telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a pod.

Celé znenie výzvy nájdete TU.