Aktuality

Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

26.01.2018

V rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka bola vyhlásená nová výzva s kódom 26/PRV/2017, ktorej cieľom je podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.

Na projekty v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 22 300 000 EUR, z toho 21 631 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 669 000 EUR pre viac rozvinutý región – Bratislavský kraj. Podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v termíne od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018

Oprávnené subjekty – žiadatelia v rámci tejto výzvy:

1. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES2) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

2. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1.

Oprávnené aktivity v rámci tejto výzvy:

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, a to:

  • Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
  • Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh - vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

 

Viac o predmetnej výzve a jej podmienkach sa dozviete TU.