Aktuality

Výzvy z OP ĽZ sú stále otvorené!

05.02.2020

V rámci operačného programu Ľudské zdroje je v priebehu februára a marca možné podať žiadosť o poskytnutie NFP pre projekty podporené z prioritnej osi Vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uverejnilo oznámenia o zostatku alokácie v jednotlivých výzvach a vyzvalo žiadateľov na predkladanie projektov.

výzvach a vyzvalo žiadateľov na predkladanie projektov.

1.    Vysoká škola pre prax– 3. hodnotiace kolo

 • termín uzávierky:                28.02.2020
 • oprávnení žiadatelia:          verejné a štátne vysoké školy
 • povinná aktivita:                 tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie
 • voliteľná aktivita:                podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania

2.    Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov– 5. hodnotiace kolo

 • termín uzávierky:                     6.3.2020
 • oprávnení žiadatelia:               verejné vysoké školy
 • oprávnená aktivita:                prax študentov učiteľských fakúlt –prax budúcich učiteľov - štandardná stupnica jednotkových nákladov „hodina priameho rozboru jednotky priamej vyučovacej činnosti (vyučovacia hodina v škole) alebo priamej výchovnej činnosti (školské zariadenie) študenta cvičným učiteľom v súlade s prílohou č. 6 tejto výzvy.

3.    Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov– 4. hodnotiace kolo

 • termín uzávierky:                   27.02.2020
 • oprávnení žiadatelia:             nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, účelové zariadenia cirkvi
 • oprávnená aktivita:       aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

4.    Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou– 3. hodnotiace kolo

 • termín uzávierky:                     17.2.2020
 • oprávnení žiadatelia:               stredné školy a samosprávne kraje
 • oprávnená aktivita:           tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)