Aktuality

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

10.07.2019

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                                 87 819 458 Eur;
  • minimálny príspevok:            1 000 000 Eur;
  • maximálny príspevok:            18 000 000 Eur.

Termín uzavretia výzvy:

  • 30. október 2019

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy;
  • subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy;
  • subjekty územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity:

  • budovanie kreatívneho centra (povinná aktivita);
  • poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra (povinná aktivita);
  • emerging talents (nepovinná aktivita).

 

Celé znenie výzvy a jej príloh:

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-centralizovana-podpora-2fe.html