Aktuality

Zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

25.06.2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila dňa 17.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom výzvy je na podpora malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, a to Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          11 578 235 EUR
 • min. príspevok:                200 000 EUR
 • max. príspevok:               2 000 000 EUR

Termín predkladania projektov:

 • 17. september 2021

Oprávnení žiadatelia:

 • malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25 % verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku

Oprávnení partneri:

 • akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy budú podporené inovatívne projekty, ktorých aktivity budú zamerané na:

 1. aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu zelených technológií, procesov a riešení v rámci podnikov;
 2. ekologizáciu (ozelenenie) obchodných prevádzok a
 3. aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní a verejnoprospešných technológií, procesov a riešení,

pričom ide o

 • aplikáciu inovačných technológií/riešení/procesov, ktoré sú už vyvinuté, dostupné na trhu a prispôsobuje ich vlastnej potrebe. Tieto typy projektov budú často zahŕňať výskum a vývoj súvisiaci napr. s úpravou materiálu, procesu a pod.
 • vývoj inovatívnych technológií/riešení/procesov, v rámci ktorých sú hlavnými činnosťami výskum a vývoj orientovaný na používateľa, t. j. validácia alebo demonštrácia technológií v relevantnom prostredí, prototypy predvádzané v prevádzkovom prostredí, komplexný a kvalifikovaný systém.
 • komercionalizáciu inovatívnych produktov alebo služieb, t. j. proces, ktorým sa nový výrobok alebo služba uvádza na všeobecný trh.

V oblasti Zelených inovácií v priemysle môžu byť aktivity zamerané na oblasti ako:

 • obehová ekonomika;
 • zelené IKT;
 • nové inovatívne produkty/technológie/služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo vďaka nižším emisiám pri výrobe;
 • inteligentná spoločnosť;
 • čistá/obnoviteľná energia;
 • nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie.

Podpora Verejnoprospešných technológií a pomoc starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní môže byť zameraná na:

 • telemedicínu,
 • biotechnológie,
 • robotiku a automatizované technológie,
 • vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím,
 • produkty pre monitoring životných funkcií, ktoré sú vhodné na domáce použitie,
 • systémy pre lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby alebo ľudí s rôznych postihnutím používané v domácnostiach,
 • technológie pre inteligentné domy,
 • inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod.

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.