Aktuality

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

25.11.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:              8 000 000 Eur
 • výška minimálneho a maximálneho príspevku:nie je stanovená

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú na účely tejto výzvy subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, a to:

 1. obec,
 2. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí,
 5. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:                   31. december 2019        
 • druhé hodnotiace kolo:                29. február 2020
 • ďalšie hodnotiace kolo:                v intervale 2 mesiacov

Oprávnené aktivity:

V rámci hlavnej aktivity sa príspevok poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“), a to na:

 1. výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;
 2. iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym rozkladom.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.