Aktuality

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu

19.02.2018

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola dňa 16.1.2018 vyhlásená nová výzva na predkladanie projektov so zameraním na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

Na projekty financované z predmetnej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 3 200 000 EUR. Výzva bude uzavretá 16.04.2018.

Výzva medzi oprávnených žiadateľov radí:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územnú samosprávu a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • vysoké školy s výskumnými pracoviskami
 • výskumné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnenými aktivitami sú:

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy):

 • Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja a vysokými školami
 • Projektová aktivita č. 6 - Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj)
 • Projektová aktivita č. 7 - Realizácia znalostného transferu

Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti:

 • Projektová aktivita č. 8 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch):

 • Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne:

 • Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
 • Projektová aktivita č. 4 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami

Viac o predmetnej výzve a jej podmienkach sa dozviete TU.