Aktuality

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

05.06.2019

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, ktorej cieľom je zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 2 669 846 EUR;
 • minimálny príspevok:            50 000 EUR;
 • maximálny príspevok:            600 000 EUR.

Termín uzavretia výzvy:

 • 10.9.2019.

Oprávnené územie:

 • Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj;
 • Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky;
 • územná samospráva a jej organizačné zložky;
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí;
 • vysoké školy s výskumnými pracoviskami;
 • výskumné inštitúcie;
 • podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky;
 • mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov;
 • komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov;
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnené výdavky projektu:

 • príprava projektu;
 • personálne výdavky;
 • cestovné výdavky;
 • výdavky na expertízu a iné externé výdavky;
 • výdavky na vybavenie;
 • investície;
 • kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.