Aktuality

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

01.04.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 17 000 000 EUR (typ aktivity a., c. až i.: 13 000 000 EUR, typ aktivity j.: 4 000 000 EUR)

Minimálna ani maximálna výšku príspevku nie je stanovená.

Termíny na predkladanie žiadostí:

 • prvé hodnotiace kolo:                   28.05.2021
 • druhé hodnotiace kolo:                28.07.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad)
 • mesto (mestský úrad)
 • samosprávny kraj
 • verejná vysoká škola
 • štátna vysoká škola
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka)
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia)
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.
 •  Slovenská správa ciest
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené aktivity:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

 

Výzvu s prílohami nájdete TU.