Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti

10.01.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                     50 000 000 Eur;
 • min. príspevok:           200 000 Eur;
 • max. príspevok:          2 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo:                 28.2.2019;
 • 2. hodnotiace kolo:                 30.4.2019;
 • ďalšie hodnotiace kolo:          posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca.

Oprávnené subjekty:

 • Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetia. Predmet  podnikania musí byť zapísaný v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženie ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:

Implementácia opatrení z energetických auditov:

 1. rekonštrukcia a modernizácia výlučne stavebných objektov (zapísané v katastri ako priemyselné budovy alebo administratívne budovy), v ktorých sa vykonáva a bude vykonávať oprávnená podnikateľská činnosť, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov  prípravy teplej vody,
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove;
 2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;
 3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
 4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
 5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
 6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
 7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.