Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

07.01.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                         10 000 000 Eur
 • minimálny príspevok:    20 000 Eur
 • maximálny príspevok:   200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo:         28.02.2020
 • 2. hodnotiace kolo:        30.04.2020
 • ďalšie hodnotiace kolo:každé 2 mesiace

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponovať účtovnými závierkami za minimálne dve referenčné účtovné obdobia definované v časti 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Celé znenie výzvy s prílohami nájdete TU.