Aktuality

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov_2021

16.07.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          44 000 000 EUR (30 000 000 EUR je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy  a 14 000 000 EUR je vyčlenených pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy)
 • min. príspevok:                100 000 EUR
 • max. príspevok:               1 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy a 3 000 000 EUR pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:                 29.10.2021
 • druhé hodnotiace kolo:               30.11.2021
 • ďalšie hodnotiace kolá:               o mesiac

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy– ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy– obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy– štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:

Pre túto výzvu je oprávnený typ aktivity: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 2. modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 3. inštalácia systémov merania a riadenia;
 4. zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
 5. inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Územie, kde sa môže projekt realizovať:

 • celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj

 

Viac informácii o tejto výzve nájdete TU.