Aktuality

Zrušenie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

09.05.2017

Dňa 05.05.2017 bola na webovom sídle Operačného programu Výskum a inovácie zverejnená informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

Ako dôvod poskytovateľ uviedol potrebu zohľadnenia záverov komunikácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 - Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

Po úprave rozsahu špecializačných priorít definovaných RIS3 SK budú predmetné výzvy bezodkladne opätovne vyhlásené, pričom snahou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny.