Aktuality

Zrušenie výzvy 12/PRV/2015

13.10.2016

Dňa 10.10.2016 zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 na svojom webovom sídle Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo 12/PRV/2012.

Predmetná výzva bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 – 2020 dňa 27.10.2015 (opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry) a jej predmetom bolo až 6 aktivít:

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia;

Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

Ako dôvod poskytovateľ uviedol podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku vo forme úpravy minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci jednotlivých aktivít a to z dôvodu nenapĺňania ukazovateľov výstupu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.