Aktuality

Zrušenie výzvy 19/PRV/2016

22.07.2016

Dňa 21.07.2016 zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 na svojom webovom sídle Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo 19/PRV/2016.

 

Predmetná výzva bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 – 2020 (Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Oblasť: Zavlažovanie) a jej predmetom bola podpora stavebných investícií na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality a podpora investícií do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality.

Ako dôvod poskytovateľ uviedol zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne podmienok oprávnenosti spôsobených terminologickou nejasnosťou a potrebu zmeny bodovacích (hodnotiacich) kritérií.