Aktuality

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

13.01.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v decembri 2021 výzvu, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                        3 500 000 EUR
  • príspevok:                     minimálna ani maximálna výška nie je stanovená

Termíny hodnotiacich kôl:

  • I. hodnotiace kolo:          14.02.2022
  • II. hodnotiace kolo:         14.04.2022
  • ďalšie hodnotiace kolo: o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnená aktivita:

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému.

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov);

B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod).

V rámci výzvy sú oprávnené projekty realizované v súlade s „Akčným plánom pre rast a zamestnanosť Banskobystrického samosprávneho kraja Catching-Up Regions“, komponent 1 „Integrovaný, inteligentný a udržateľný dopravný systém (TRANS)“.

Oprávnené územie:

  • územie Banskobystrického kraja v rámci iniciatívy Catching-up regions

 

Viac informácii k tejto výzve a jej prílohám nájdete TU.