Aktuality

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

05.01.2017

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 21.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovená na 21.03.2017. Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 24 000 000,-EUR, pričom výška pre jednotlivé samosprávne kraje je rôzna.

Podľa výzvy medzi oprávnené aktivity patria:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

  • cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami;
  • doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.);
  • budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space28“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

  • webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.