Aktuality

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva

23.01.2018

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola dňa 8.1.2018 zverejnená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (ďalej len „výzva“).

Na predmetnú výzvy a projekty z nej financované bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 17 000 000 EUR, pričom minimálna výška príspevku je 50 000 EUR a maximálna výška príspevku je 2 000 000 EUR alebo 4 000 000 EUR v závislosti od typu aktivity, ktorú si zvolí žiadateľ. Výzva bude uzavretá 6.4.2018.

Medzi oprávnených žiadateľov patrí:

1.      štát a jeho organizačné zložky

2.      územná samospráva a jej organizačné zložky

3.      organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí

4.      mimovládne (neštátne) neziskové organizácie

5.      záujmové združenia právnických osôb

6.      okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

7.      Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Oprávnenými aktivitami sú:

A.    Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne

B.     Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov)

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.