Aktuality

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 2022

08.06.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          3 000 000 Eur
 • min. príspevok:                200 000 Eur
 • max. príspevok:               nie je stanovený

Termíny uzávierky:

 • 1. august 2022 

Oprávnení žiadatelia a partneri:

Žiadateľmi a partnermi v rámci tejto výzvy môžu byť právnické osoby so sídlom v oprávnenom území Programu Interreg V-A SK-CZ v SR alebo ČR, ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:

 • štát a jeho organizačné zložky;
 • územná samospráva a jej organizačné zložky;
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí;
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie;
 • záujmové združenia právnických osôb;
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu;
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnené cieľové skupiny:

 • obyvatelia cezhraničného regiónu
 • návštevníci cezhraničného regiónu

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy je každý projektový partner povinný zvoliť si aktivity iba z uvedených typov  oprávnených aktivít A, B, C a E, pričom realizácia projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity A, B a C je oprávnená len v kombinácii s realizáciou projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity E) - Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t. j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

 • Typ aktivity A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
 • Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov

Oprávnené územie:

 • Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
 • Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj

Podrobné informácie týkajúce sa výzvy nájdete TU.