Aktuality

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

26.11.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorá je zameraná na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 9 500 000 EUR;
 • minimálny príspevok: 9 342 EUR;
 • maximálny príspevok: 424 440 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. uzatvorenie prvého hodnotiaceho kola:        17.1.2019;
 2. uzatvorenie druhého hodnotiaceho kola:      18.2.2019;
 3. uzatvorenie ďalšieho hodnotiaceho kola:      bude určené.

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy;
 • základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením;
 • zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom sa pre účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa §19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • obec,
 • okresný úrad v sídle kraja, 
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, 
 • iná právnická alebo fyzická osoba.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Uvedená podmienka sa týka aj základných škôl bez právnej subjektivity, pre ktoré predkladá ŽoNFP jej zriaďovateľ.  Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Oprávnené aktivity:

 • aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom proces;
 • aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou;
 • aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania diskriminácie, odstraňovania segregácie, sociálneho vylúčenia na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie);
 • skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl;
 • aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK;
 • aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.