Aktuality

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

09.11.2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“). V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 14 045 798 EUR;
 • minimálny príspevok:             nie je stanovená;
 • maximálny príspevok:            1 000 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. uzatvorenie prvého hodnotiaceho kola:        8.1.2019;
 2. uzatvorenie druhého hodnotiaceho kola:      8.4.2019;
 3. uzatvorenie ďalšieho kola:                            v termíne 3 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia:

 • okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy;
 • obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy);
 • mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy);
 • subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy).

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.