Aktuality

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

02.07.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          31 264 400 EUR
 • min. príspevok:                nie je stanovený
 • max. príspevok:               3 000 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • I. hodnotiace kolo:          29.7.2021
 • II. hodnotiace kolo:         29.9.2021
 • ďalšie hodnotiace kolo:o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy)

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 2. výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
 3. výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
 4. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít

Typ aktivity d) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typy aktivít a) až c) musia vytvoriť podmienky pre inkluzíve vzdelávanie.

 

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.