Aktuality

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

22.11.2018

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 20 000 000 EUR;
 • minimálny príspevok:            100 001 EUR;
 • maximálny príspevok:            300 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. uzatvorenie prvého hodnotiaceho kola:        31.1.2019;
 2. uzatvorenie druhého hodnotiaceho kola:      28.2.2019;
 3. uzatvorenie ďalšieho hodnotiaceho kola:      bude zverejnený na webovom sídle RO.

Oprávnení žiadatelia:

 • gymnáziá;
 • stredné športové školy.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný zo súkromných zdrojov (súkromné zdroje nemôžu predstavovať 50% a viac).

Oprávnené cieľové skupiny:

 • žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • žiaci strednej športovej školy;
 • pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázií;
 • pedagogickí a odborní zamestnanci strednej športovej školy.

Povinné aktivity:

 1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností:

 • extra hodiny v súlade s prílohou č. 6 výzvy, a/alebo
 • mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy.
 • Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

Pozn.: pre účely tejto výzvy sú oprávnené aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov:

 • pedagogické kluby v súlade s prílohou č. 7 výzvy a/alebo
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so štandardnou stupnicou jednotkových nákladov (príloha č. 8 výzvy) a/alebo
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.