Aktuality

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

25.01.2019

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (výzva na PZ) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

Predkladanie projektových zámerov:

 • do 1. marca 2019

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 17 052 427 Eur;
 • minimálny príspevok:            nie je stanovený;
 • maximálny príspevok:           4 000 000 Eur.

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácia štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy);
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj) a ostatné subjekty verejnej správy (stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja);
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby);
 • subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby).

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

 1. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk;
 2. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov;
 4. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.