Aktuality

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v roku 2021

20.09.2021

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 14.9.2021 vyhlásená dopytovo–orientovaná výzva, ktorá má za cieľ zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                            19 125 000,00 EUR
 • príspevok:                          maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:                  15.11.2021
 • druhé hodnotiace kolo:                17.01.2022
 • ďalšie hodnotiace kolo:                o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné učilištia)
 • samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia
 • mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia
 • právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka)
 • stredné odborné školy/odborné učilištia

Oprávnenými žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných odborných škôl/odborných učilíšť, ako aj stredné odborné školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a.obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik, odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
 • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy;

b.obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

c.prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školského hospodárstva,

súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy;

e.zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školských hospodárstiev a
 • internátov.

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja

Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete TU.