Aktuality

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

12.06.2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia novú výzvu na podporu výstavby zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výroby a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (ďalej len „výzva“).

Z prostriedkov Európskej únie bolo na projekty financované z tejto výzvy vyčlenených 19 156 500 EUR, pričom minimálny príspevok, ktorý môže žiadateľ získať, je 100 000 EUR a maximálny príspevok je 2 000 000 EUR. Hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

 1. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:      31.8.2018
 2. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:    30.11.2018
 3. Termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola:    v lehote 3 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

 • malé a stredné podniky, ktoré vznikli pred 1.1.2017;
 • subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie);
 • ostatné subjekty ústrednej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a verejnoprávne ustanovizne);
 • subjekty územnej samosprávy (obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie);
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
 • združenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania.

Oprávnené podaktivity:

 • B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.