Aktuality

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

26.05.2020

Koncom minulého týždňa vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:                          10 000 000 Eur
 • min. príspevok:                10 000 Eur
 • max. príspevok:               200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl

 • prvé hodnotiace kolo:   30.6.2020
 • druhé hodnotiace kolo: 31.8.2020
 • ďalšie hodnotiace kolá: o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia

 • osoby zapísané v obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Oprávnení žiadatelia musia byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a musia disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky a veľké podniky.

Oprávnené aktivity

 1. výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
 2. výstavba zariadení na:
 3. využitie slnečnej energie na výrobu tepla (podaktivita B3)
 4. využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla (podaktivita B4)
 5. využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom (podaktivita B5)
 6. výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (podaktivita B6)

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.