Aktuality

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

28.05.2019

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Predkladanie ŽoNFP:

  • uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            22.08.2019;
  • uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          22.11.2019;
  • uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:          v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                                 28 998 608 Eur;
  • minimálny príspevok:            nie je stanovený;
  • maximálny príspevok:           nie je stanovený.

Oprávnení žiadatelia:

  • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj;
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave);
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy sú pre túto výzvu v súlade s IROP oprávnené nasledovné typy aktivít:

Aktivita B.

Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému;

Aktivita C.

Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté;

Aktivita D.

Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.