Aktuality

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

21.12.2020

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 15.12.2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3, ktorej cieľom je prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca, a to najmä popularizáciou najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Unikátnou príležitosťou pre žiadateľov je realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

Termín predkladania žiadostí:

 • 26.02.2021

Alokácia a výška grantu:

 • alokácia: 876 838 EUR
 • minimálna výška grantu: 200 000 Eur
 • maximálna výška grantu: 500 000 Eur

Spolufinancovanie:

 • 0% verejný sektor – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • 5% ostatné subjekty verejného sektora – iné subjekty ústrednej správy a subjekty územnej samosprávy
 • 10% pre mimovládne organizácie, sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie, subjekty súkromného sektor

Oprávnení žiadatelia:

 • akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadený alebo zriadené ako právnické osoby v príslušnom prijímateľskom štáte

Oprávnení partneri:

 • akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku, v prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu

Povinné aktivity:

 • realizácia kampaní na zvyšovanie povedomia o zmene klímy s vecným zameraním na zmierňovanie zmeny klímy
 • realizácia kampaní na zvyšovanie povedomia o zmene klímy s vecným zameraním na prispôsobovanie sa zmene klímy
 • realizácia informačných a komunikačných aktivít zabezpečujúcich povinnú publicitu projektu v súlade s Prílohou 3 Nariadenia

Konkrétne príklady tvrdých a mäkkých opatrení sú uvedené v texte výzvy.

Celé znenie výzvy vrátane jej príloh nájdete TU.