Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie

Názov výzvy:

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie

Kód výzvy:

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

37 400 000 EUR

Výška dotácie:

min. 500 000 EUR / max. 2 000 000 EUR

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Podnikateľské výskumné inštitúcie: - Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu); - Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte); - Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa) v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Nepodnikateľské výskumné organizácie: - Nezávislý výskum a vývoj.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

30.05.2019

Dátum uzavretia

30.08.2019