Digitálna inklúzia

Názov výzvy:

Digitálna inklúzia

Kód výzvy:

OPII-2019/7/9-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

11 293 950 EUR

Výška dotácie:

min. 200 000 EUR / max. 5 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, refundácia a kombinácie predfinancovania a refundácie

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

Aktivitu H1 - Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny. Aktivitu I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

23.09.2019

Dátum uzavretia

neurčené