Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vybraných okresov Banskobystrického kraja

Názov výzvy:

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vybraných okresov Banskobystrického kraja

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

7 500 000 EUR

Výška dotácie:

min. 35 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity musí byť vynaloženie oprávnených výdavkov v súlade s prílohou č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov s cieľom zvýšenia potenciálu cestovného ruchu v oprávnenom regióne, a to za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa - dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, zásoby, služby, osobné výdavky.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.02.2020

Dátum uzavretia

neurčené