Výzva zameraná na podporu sieťovania podnikov mimo BSK

Názov výzvy:

Výzva zameraná na podporu sieťovania podnikov mimo BSK

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/9.5-28

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

2 700 000 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

85%

Spôsob financovania:

Kombinácia refundácie a zálohových platieb

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Predmetom oprávneného projektu v rámci hlavnej aktivity musia byť činnosti zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre klastrovú organizáciu

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

28.02.2020

Dátum uzavretia

neurčené