Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC122-2020-59

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

16 349 708 EUR

Intezita podpory:

90-95%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, zálohové platby, refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

05.08.2020

Dátum uzavretia

neurčené