Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie

Názov výzvy:

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC214-2020-61

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

48 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

A. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, B. Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií C. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.08.2020

Dátum uzavretia

neurčené