Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Názov výzvy:

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

44 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 000 EUR / max. 3 000 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania ,systém refundácie, kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa

Oprávnené aktivity:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; c) inštalácia systémov merania a riadenia; d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom; e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

13.07.2021

Dátum uzavretia

neurčené