Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Názov výzvy:

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Kód výzvy:

OPII-2022/7/19-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

3 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

95,571%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania, systém refundácie, systém zálohových platieb, kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Oprávnená hlavná aktivita: podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín. Žiadateľ si vyberie aspoň jednu podaktivitu: ▪ vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) pre osoby pracujúce a vzdelávajúce znevýhodnené skupiny občanov v oblasti používania softvérových nástrojov/aplikácií, tvorby softvérových nástrojov a v oblasti aplikácií určených na zjednodušenie používania IT nástrojov, ▪ vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) znevýhodnených osôb, ▪ asistovaná podpora pri výbere a inštalácii pomôcky znevýhodnenej osobe, ▪ obstaranie HW/SW, zariadenia, vybavenia (napr. zariadenia pre tlmočníkov).

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

25.04.2022

Dátum uzavretia

neurčené