Modernizácia informačných systémov

Názov výzvy:

Modernizácia informačných systémov

Kód výzvy:

OPII-2022/7/23-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 200 001 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

▪ systém refundácie ▪ systém predfinancovania ▪ systém zálohových platieb ▪ kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa

Oprávnené aktivity:

K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

28.07.2022

Dátum uzavretia

neurčené