Integrovaný regionálny operačný program

Celková alokácia na operačný program:

2 048 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
  • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
  • Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
  • Miestny rozvoj vedený komunitou

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory