Interreg Central Europe

Celková alokácia na operačný program:

246 581 112 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Strednej Európy
  • Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe
  • Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v Strednej Európe
  • Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie Strednej Európy

PDF súbory