Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce

Celková alokácia na operačný program:

262 989 839 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región
  • Environmentálne a kultúrne zodpovedný Dunajský región
  • Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný Dunajský
    región
  • Dobre spravovaný Dunajský región

PDF súbory