Operačný program Efektívna verejná správa

Celková alokácia na operačný program:

234 100 925 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Riadiaci orgán:

Ministerstvo vnútra SR

PDF súbory