Operačný program Kvalita životného prostredia

Celková alokácia na operačný program:

4 243 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  • Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, riadenie a prevenciu súvisiacich rizík
  • Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
  • Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR

PDF súbory