Operačný program Ľudské zdroje

Celková alokácia na operačný program:

2 204 983 517 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Vzdelávanie
  • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  • Zamestnanosť
  • Sociálne začlenenie
  • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

PDF súbory