Operačný program Rybné hospodárstvo

Celková alokácia na operačný program:

20 832 779 EUR

Oprávnení žiadatelia:

podnikateľský sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencie schopná a založená na znalostiach
  • Podpora vykonávania SRP
  • Podpora marketingu a spracovania

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PDF súbory