Operačný program Výskum a inovácie

Celková alokácia na operačný program:

2 226 776 537 EUR

Oprávnení žiadatelia:

podnikateľský sektor, akademický sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK
  • Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
  • Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK

Riadiaci orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

PDF súbory