Program ENI cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020

Celková alokácia na operačný program:

81 347 200 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Prioritné osi:

  • Podpora lokálnej kultúry a zachovanie historického dedičstva
  • Ochrana životného prostredia, zmierňovanie dopadov zmeny klímy a prispôsobovanie sa týmto zmenám
  • Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľnej a ekologickej dopravy a komunikačných sietí a systémov
  • Riešenie spoločných otázok v oblasti bezpečnosti

Riadiaci orgán:

Úrad vlády Maďarskej republiky

PDF súbory